بازتاب چاپ
شماره سفینه - سفینه 19
پنجشنبه ، 23 شهریور 1391 ، 11:53

دربارۀ طرح جلد این شماره
طرح روی جلد، دستخط مولی محمدبن ابراهیم شیرازی مشهور به صدرالمتألهین است، در پایان نسخۀ «شرح اصول کافی»، که این نسخه به خط شارح به شمارۀ 4322 در کتابخانه آیت الله مرعشی موجود است. این نسخه در جلد یازدهم فهرست مخطوطات کتابخانه و نیز در کتاب «کلینی نامه» (چاپ کتابخانه آیت الله مرعشی، 1387) ص 388_ 392 و 507 _ 508 معرفی شده است.
مُهر مرحوم آیت الله مرعشی در حاشیۀ این برگ مشاهده می شود.

آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 5 دی 1391 ، 13:02