دکتر اسماعیل تاج‌بخش چاپ
اخبار - نویسندگان
چهارشنبه ، 3 تیر 1394 ، 11:02

 

به نام خدا

رزومه علمی دکتر اسماعیل تاج‌بخش

 

الف- سیاهة کتابهای چاپ شده

1.      ترجمة الدلیل الی موضوعات نهج البلاغه، تهران، انتشارات یاسر 1365

2.      گزیدة اشعار شهریار، تبریز، انتشارات یاران 1366

3.      گزیدة اشعار ادیب الممالک فراهانی؛ تهران، نشر قطره 1374

4.      گزیدة لیلی و مجنون نظامی، تهران، نشر قطره 1374

5.      گزیدة قابوسنامه و سیاست نامه، تهران، جامی 1387

6.      تصحیح هدایة الاصول (شرح فارسی باب حادی عشر)، تهران، کتابخانة مجلس شورای اسلامی 1382

 

ب- کتابهای زیر چاپ

1. شرح مراثی و تعازی دیوان متنبّی، ناشر: انتشارات آریا زمین، تهران

2. گزیدة قصاید عربی با ترجمة منظوم آنها، ناشر انتشارات آریا زمین، تهران

 

ج- مقالات

1. نگاه در مثنوی، نشریة دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (علمی – پژوهشی)

2. عقل در مثنوی، مجلة دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد (علمی – پژوهشی)

3. منابع احادیث گلشن راز، مجلة زبان و ادب دانشگاه علامه طباطبایی (علمی – پژوهشی)

4. کلاغ در ادب فارسی، مجلة تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی (علمی – پژوهشی)

5. لغات ترکی مقالات شمس، مجلة تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی (علمی – پژوهشی)

6. لغات ترکی دیوان حافظ، مجلة دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران (علمی – پژوهشی)

7. معانی ثانوی جملات در سورة بقره، مجلة «سراج منیر» دانشگاه علامه (علمی – تخصصی)

8. قوامی شاعر اسکو، مجلة حافظ، شمارة 90 (علمی – تخصصی)

9. متنبّی و شعر او، مجلة دانشگاه آزاد تهران – واحد مرکزی

10. رساله الطیر ابن سینا و تحلیل آن، مجلة زبان و ادب دانشگاه علامه (علمی-پژوهشی)

 

با عرض پوزش تعداد مقالات به 30 تا می‌رسد که این جا به چند نمونه اکتفاء گردید.